Measuring Regulation

From levifaur

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
=== כנס מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה וחזרה ===
+
= <span style="color: rgb(255, 0, 0);">כנס מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה וחזרה</span>  =
-
= קבוצת המחקר במדיניות, רגולציה וממשליות (מר"מ) =
+
'''ק''''''בוצת המחקר במדיניות, רגולציה וממשליות&nbsp;'''
-
= המחלקה למדע המדינה וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן =
+
'''המחלקה למדע המדינה וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן'''
-
=יום חמישי ה 22 בנובמבר 2018 <br> חדר סמינרים פקולטתי, 2415, הפקולטה למדעי החברה<br> האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופים<br>  
+
'''=יום חמישי ה 22 בנובמבר 2018 <br> חדר סמינרים פקולטתי, 2415, הפקולטה למדעי החברה<br> האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופי'''ם<br>  
-
<br> <br>העידן של נתוני-עתק (Big Data), מחשוב זול וגלובליזציה מאפשר גם יותר ויותר מדידה-לשם-מדיניות בכלל ורגולציה בפרט. אלא מה? אפשרויות פוטנציאליות להרחיב את בסיס הנתונים בניתוח מדיניות בכלל ובמחקר רגולציה בפרט מחיבות בניית מסדי נתונים ויצירת סולמות, אינדיקטורים ובסיסי נתונים ייעודיים. אנחנו צריכים לעשות יותר מאלו ובה בעונה אחת לשאול את עצמנו סדרה של שאלות לא פשוטות כגון כיצד למדוד את הקשה למדידה&nbsp;? את זה שאינו נספר ישירות? האם יש תיאוריה סביב מדידה&nbsp;? האם מדידה מבטאת הכרעות תיאורטיות? אם כן אלו&nbsp;? וכיצד לזהות אותם&nbsp;?  
+
<br> <br>העידן של נתוני-עתק (Big Data), מחשוב זול וגלובליזציה מאפשר גם יותר ויותר מדידה-לשם-מדיניות בכלל ורגולציה בפרט. אלא מה? אפשרויות פוטנציאליות להרחיב את בסיס הנתונים בניתוח מדיניות בכלל ובמחקר רגולציה בפרט מחיבות בניית מסדי נתונים ויצירת סולמות, אינדיקטורים ובסיסי נתונים ייעודיים. אנחנו צריכים לעשות יותר מאלו ובה בעונה אחת לשאול את עצמנו סדרה של שאלות לא פשוטות כגון כיצד למדוד את הקשה למדידה&nbsp;? את זה שאינו נספר / ישירות? האם יש תיאוריה סביב מדידה&nbsp;? האם מדידה מבטאת הכרעות תיאורטיות? אם כן אלו&nbsp;? וכיצד לזהות אותם&nbsp;?  
<br>יום העיון, "מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה ובחזרה" מוקדש לשאלות הללו. נתחיל בהצגת התיאוריה והפרקטיקה של המדידה באמצעות סולמות, אינדקסים, אינדיקטורים ובסיסי נתונים שיעדם לקדם תשתיות מחקר מכוונות תיאוריה בתחום. נציג דילמות מרכזיות, ניסיון נצבר של חוקרים ודוגמאות למדדים שפותחו וכאלה שעדיין בפיתוח. נדון ביתרונות של מדידה, בחסרונות, בקשיים ובאתגרים. בתוך כך ניצור את קבוצת השיח שתמשיך לעסוק ולפרסם בנושאים הללו בשנים הקרובות
<br>יום העיון, "מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה ובחזרה" מוקדש לשאלות הללו. נתחיל בהצגת התיאוריה והפרקטיקה של המדידה באמצעות סולמות, אינדקסים, אינדיקטורים ובסיסי נתונים שיעדם לקדם תשתיות מחקר מכוונות תיאוריה בתחום. נציג דילמות מרכזיות, ניסיון נצבר של חוקרים ודוגמאות למדדים שפותחו וכאלה שעדיין בפיתוח. נדון ביתרונות של מדידה, בחסרונות, בקשיים ובאתגרים. בתוך כך ניצור את קבוצת השיח שתמשיך לעסוק ולפרסם בנושאים הללו בשנים הקרובות

Revision as of 22:19, 2 December 2018

כנס מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה וחזרה

'ק'בוצת המחקר במדיניות, רגולציה וממשליות 

המחלקה למדע המדינה וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן

=יום חמישי ה 22 בנובמבר 2018
חדר סמינרים פקולטתי, 2415, הפקולטה למדעי החברה
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופי
םהעידן של נתוני-עתק (Big Data), מחשוב זול וגלובליזציה מאפשר גם יותר ויותר מדידה-לשם-מדיניות בכלל ורגולציה בפרט. אלא מה? אפשרויות פוטנציאליות להרחיב את בסיס הנתונים בניתוח מדיניות בכלל ובמחקר רגולציה בפרט מחיבות בניית מסדי נתונים ויצירת סולמות, אינדיקטורים ובסיסי נתונים ייעודיים. אנחנו צריכים לעשות יותר מאלו ובה בעונה אחת לשאול את עצמנו סדרה של שאלות לא פשוטות כגון כיצד למדוד את הקשה למדידה ? את זה שאינו נספר / ישירות? האם יש תיאוריה סביב מדידה ? האם מדידה מבטאת הכרעות תיאורטיות? אם כן אלו ? וכיצד לזהות אותם ?


יום העיון, "מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה ובחזרה" מוקדש לשאלות הללו. נתחיל בהצגת התיאוריה והפרקטיקה של המדידה באמצעות סולמות, אינדקסים, אינדיקטורים ובסיסי נתונים שיעדם לקדם תשתיות מחקר מכוונות תיאוריה בתחום. נציג דילמות מרכזיות, ניסיון נצבר של חוקרים ודוגמאות למדדים שפותחו וכאלה שעדיין בפיתוח. נדון ביתרונות של מדידה, בחסרונות, בקשיים ובאתגרים. בתוך כך ניצור את קבוצת השיח שתמשיך לעסוק ולפרסם בנושאים הללו בשנים הקרובות

Personal tools