Measuring Regulation

From levifaur

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה וחזרה קבוצת המחקר במדיניות, רגולציה וממשליות (מר"מ) המחלקה למדע המדינ...)
Line 11: Line 11:
העידן של נתוני-עתק (Big Data), מחשוב זול וגלובליזציה מאפשר גם יותר ויותר מדידה-לשם-מדיניות בכלל ורגולציה בפרט.   
העידן של נתוני-עתק (Big Data), מחשוב זול וגלובליזציה מאפשר גם יותר ויותר מדידה-לשם-מדיניות בכלל ורגולציה בפרט.   
אלא מה?  אפשרויות פוטנציאליות להרחיב את בסיס הנתונים בניתוח מדיניות בכלל ובמחקר רגולציה בפרט מחיבות בניית מסדי נתונים ויצירת סולמות, אינדיקטורים ובסיסי נתונים ייעודיים. אנחנו צריכים לעשות יותר מאלו ובה בעונה אחת לשאול את עצמנו סדרה של שאלות לא פשוטות כגון כיצד למדוד את הקשה למדידה ? את זה שאינו נספר ישירות? האם יש תיאוריה סביב מדידה ?  האם מדידה מבטאת הכרעות תיאורטיות? אם כן אלו ? וכיצד לזהות אותם ?   
אלא מה?  אפשרויות פוטנציאליות להרחיב את בסיס הנתונים בניתוח מדיניות בכלל ובמחקר רגולציה בפרט מחיבות בניית מסדי נתונים ויצירת סולמות, אינדיקטורים ובסיסי נתונים ייעודיים. אנחנו צריכים לעשות יותר מאלו ובה בעונה אחת לשאול את עצמנו סדרה של שאלות לא פשוטות כגון כיצד למדוד את הקשה למדידה ? את זה שאינו נספר ישירות? האם יש תיאוריה סביב מדידה ?  האם מדידה מבטאת הכרעות תיאורטיות? אם כן אלו ? וכיצד לזהות אותם ?   
-
 
יום העיון, "מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה ובחזרה" מוקדש לשאלות הללו.  נתחיל בהצגת התיאוריה והפרקטיקה של המדידה באמצעות סולמות, אינדקסים, אינדיקטורים ובסיסי נתונים שיעדם לקדם תשתיות מחקר מכוונות תיאוריה בתחום. נציג דילמות מרכזיות, ניסיון נצבר של חוקרים ודוגמאות למדדים שפותחו וכאלה שעדיין בפיתוח.  נדון ביתרונות של מדידה, בחסרונות, בקשיים ובאתגרים. בתוך כך ניצור את קבוצת השיח שתמשיך לעסוק ולפרסם בנושאים הללו בשנים הקרובות.  
יום העיון, "מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה ובחזרה" מוקדש לשאלות הללו.  נתחיל בהצגת התיאוריה והפרקטיקה של המדידה באמצעות סולמות, אינדקסים, אינדיקטורים ובסיסי נתונים שיעדם לקדם תשתיות מחקר מכוונות תיאוריה בתחום. נציג דילמות מרכזיות, ניסיון נצבר של חוקרים ודוגמאות למדדים שפותחו וכאלה שעדיין בפיתוח.  נדון ביתרונות של מדידה, בחסרונות, בקשיים ובאתגרים. בתוך כך ניצור את קבוצת השיח שתמשיך לעסוק ולפרסם בנושאים הללו בשנים הקרובות.  

Revision as of 21:21, 2 December 2018

מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה וחזרה

קבוצת המחקר במדיניות, רגולציה וממשליות (מר"מ) המחלקה למדע המדינה וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן

יום חמישי ה 22 בנובמבר 2018 חדר סמינרים פקולטתי, 2415, הפקולטה למדעי החברה האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופים


העידן של נתוני-עתק (Big Data), מחשוב זול וגלובליזציה מאפשר גם יותר ויותר מדידה-לשם-מדיניות בכלל ורגולציה בפרט. אלא מה? אפשרויות פוטנציאליות להרחיב את בסיס הנתונים בניתוח מדיניות בכלל ובמחקר רגולציה בפרט מחיבות בניית מסדי נתונים ויצירת סולמות, אינדיקטורים ובסיסי נתונים ייעודיים. אנחנו צריכים לעשות יותר מאלו ובה בעונה אחת לשאול את עצמנו סדרה של שאלות לא פשוטות כגון כיצד למדוד את הקשה למדידה ? את זה שאינו נספר ישירות? האם יש תיאוריה סביב מדידה ? האם מדידה מבטאת הכרעות תיאורטיות? אם כן אלו ? וכיצד לזהות אותם ?

יום העיון, "מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה ובחזרה" מוקדש לשאלות הללו. נתחיל בהצגת התיאוריה והפרקטיקה של המדידה באמצעות סולמות, אינדקסים, אינדיקטורים ובסיסי נתונים שיעדם לקדם תשתיות מחקר מכוונות תיאוריה בתחום. נציג דילמות מרכזיות, ניסיון נצבר של חוקרים ודוגמאות למדדים שפותחו וכאלה שעדיין בפיתוח. נדון ביתרונות של מדידה, בחסרונות, בקשיים ובאתגרים. בתוך כך ניצור את קבוצת השיח שתמשיך לעסוק ולפרסם בנושאים הללו בשנים הקרובות.


התכנסות וקפה 8.45 פרופ' דוד לוי-פאור, מדידה ודירוג בעידן של נתוני עתק גולמיים - דברי פתיחה 9.05 -9.00 פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית בירושלים, אינדיקטורים ואינדקסים: עבור מה? 9.05-9.30 ד"ר קרן וינשל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, פיתוח מדדי ביצועים במערכת המשפט, ניסיון מקצועי ולקחיו

פרופ' אורן פרז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, קרטלים, דרוגים וקהילות מדעיות בעולם כתבי העת המשפטיים

ד"ר גיא לוריא, המכון הישראלי לדמוקרטיה, פיתוח אמות מידה לבחינת תפקודו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה

ד"ר נצן אלמוג , החוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית, אונו וד"ר גל זהר, ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה למינהל,  הנחות, מדדים וסולמות בקביעת מדיניות: כשתיאוריה מבנה מציאות	

פנל ראשון 9.30-11.00

הפסקת קפה 11.00-11.30 ד"ר איתן אדרס, המרכז למנהל ציבורי ומדיניות בבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה; מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון, פיתוח מדד גלובליות של יחידים.

ד"ר איתי בארי, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, מדדי אזרחות ארגונית

ד"ר אסנת עקירב, האקדמית גליל מערבי , פיתוח מדדי ביצועים של חברי פרלמנט – טכניקה ודילמות

עו"ד גיא מור, מנהל תחום רגולציה, משרד החקלאות, דילמות ואתגרים מעשיים במדידה של רגולציה פנל שני 11.30-13.00 הפסקת צהריים 13.00-14.00 הרצאה מרכזית:

פרופ' שמואל שי, תוכנית פכ"מ והמחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר, תורת השטחות והסילום המרובה (Facet Theory & Multiple Scaling): מדידה אינטריסית על סמך נתוני-סקר

14.00-15.00 ד"ר זאב שטסל, ד"ר מידד קיסינגר, פרופ' אבינועם מאיר, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, BUSI - אינדקס להערכת קיימות עירונית ביופיסית

ד"ר שירי כהן קמיניץ, המחלקה למדע המדינה ותוכנית פכ"מ, האוניברסיטה העברית בירושלים, הנחות נורמטיביות בבסיסם של מדדי רווחה -המקרה של פרדוקס אסתרלין

ד"ר הגר צמרת, מכון ון-ליר ומכללת ספיר, מדד המגדר: אי שוויון מגדרי רב ממדי בישראל 2004-2016

גב' ליבי ממן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים, פיתוח מדדי דמוקרטיה של סוכנויות רגולטוריות – אתגרים 15.00-16.30 פנל שלישי הפסקת קפה 16.30-16.45 מר צבי הדר, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פיתוח מדדי דמוקרטיה ברשויות המקומיות

גב' תמר לזרוביץ, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, כלי מדידה לשוויון מגדרי בתחום החינוך ברשויות מקומיות

גב' ענבר מזרחי-בורכוביץ', בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים, פיתוח מדדי מתירנות בתחום איסוף, דירוג ושימוש בנתוני אשראי – התחלות ואתגרים.

מר יאיר אושרוב, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פיתוח מדד הגבלתיות של משטרי רישוי מקצוע 16.45-18.00

פנל רביעי

Personal tools