Measuring Regulation

From levifaur

Jump to: navigation, search

= כנס מדידה ואתגריה: מפרקטיקה לתיאוריה וחזרה =

 
קבוצת המחקר במדיניות, רגולציה וממשליות
המחלקה למדע המדינה וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן
 
יום חמישי ה 22 בנובמבר 2018 =
חדר סמינרים פקולטתי, 2415, הפקולטה למדעי החברה
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופים
Personal tools